به نظر شما پیامد توافق‌های تاریخی صلح اسرائیل با امارات و با بحرین که به ابتکار امریکا حاصل شد چیست؟

انتخاب‌ها