با وجود سرکوب‌های خونین و صدور احکام اعدام برای معترضان، در چند شهر ایران، اعتراضات مردمی دوباره شکل گرفته است. نظر شما؟

رژيم ديگر نمى تواند با توسل به گلوله و اعدام صداى مردم را خاموش كند
28%
افزايش خشم مردم نسبت به رژيم
32%
بى ‌تاثیر بودن سرکوب رژیم
10%
نشانه وخامت اوضاع اقتصادی سیاسی
29%
68 رای