فکر می‌کنید نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چه تاثیری بر رژیم ایران خواهد داشت؟

تغییری در سیاست فشار علیه رژیم ایران ایجاد نمی‌کند
50%
باعث افزایش فشار بر رژیم ایران می‌شود
50%
باعث کاهش فشار بر رژیم ایران می‌شود
0%
2 رای