لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۲۰:۱۸

آيا کودتای تايلند نشانه تضعيف دموکراسی در آسيای جنوب شرقی است؟


کودتای تايلند نگرانی در مورد تضعيف دموکراسی در آسيای جنوبی را افزايش ميدهد.

کودتای تايلند نگرانی از بازگشت ناآراميهای سياسی و متزلزل شدن بنيادهای دموکرائيک را تقويت ميکند.

بگزارش، «هدا بايرون»، خبرنگار صدای آمريکا، از مرکز خبری صدای آمريکا در هنگ کنگ، دولت برکنار شده، که از طريق انتخابات آزاد انتخاب شده بود، به ضعف سازمانی و فساد متهم شده است.

بر کناری «تکسين شيناواترا»، نخست وزير سابق تايلند، که از طريق انتخابات دموکراتيک برگزيده شده بود، هفته گذشته سراسر آسيای شرقی را تکان داد. بسياری فکر ميکردند که دوره دخالت های نظامی در تايلند در سال هزار و نهصد و نود دو، با انتخابات دموکراتيک در اين کشور پادشاهی به پايان رسيده است.

«کاندوليزا رايس»، وزير امور خارج آمريکا، در مصاحبه ای که همين هفته با روزنامه آمريکائی «وال استريت ژورنال» داشت اظهار داشت کودتا تايلند عقب گردی برای آسيای جنوب شرقی بود.

ماه گذشته، عواملی از ارتش فليپين تلاش کردند که «گلوريا آرويو»، رئيس جمهوری اين کشور را برکنار کنند. اگرچه کودتا در فليپين نافرجام ماند، ولی کودتای تايلند بار ديگر نگرانی از احتمال تضعيف در منطقه را تقويت کرد.

پژوهشگران سياسی ميگويند دولتهائی که از طريق انتخابات دموکراتيک در آسيای جنوب شرقی برگزيده شده اند بخاطر قصور در اصلاحات به چالش گرفته شده اند.

عده ديگر از پژوهشگران سياسی ميگويند عدم توانائی دولتهای دموکراتيک منطقه در مقابله با مسائلی نظير فقر و فساد، و آمادگی آنها به اجرای سياست های استبدادی، و پايمال کردن حقوق بشر تصوير جديدی از سازمانهای موکراتيک به مردم داده است، که اعتماد آنها را نسبت به سازمانهای دموکراتيک سست کرده است. بنابراين، مردم مايوس برای دست يابی به اصلاحات به شيوهای ديگری، غير از قانون اساسی، متوسل ميشوند.

ارتش تايلند گفته است برا ی متحد کردن کشور از هم گسيخته، مجبور به کودتا شده است. در تايلند مخالفت چندانی عليه کودتا صورت نگرفت.

آقای «تکسين شيناواترا» قبل از برکناری از نخست وزيری تايلند، متهم به فساد، و دولت وی متهم به پايمال کرده حقوق بشر شده بود. وی ماه ها با اعتراض مردم که خواستار بر کناری وی بودند روبرو بود.

در تايوان، عدم رضايت از «چن شوی بيان »، رئيس جمهوری اين کشور، که همچنين متهم به فساد شده است، موجب بروز تظاهرات متعددی در «تايپه»شده است.

پژوهشگران سياسی ميگويند، پس از کودتای هفته گذشته، اطمينانی از بازگشت دموکراسی به تايلند وجود ندارد، و ميافزايند اين مسئله بستگی به آن دارد که ژنرالهای بتوانند يک دولت غير نظامی قابل اعتماد و مستقل بر سر کار آورند.

کارشناسان ميگويند آسيای جنوب شرقی در ظرف سالهای آينده شاهد ناآراميهائی بيشتری خواهد بود، و سرنوشت و بقای دموکراسی در منطقه مورد آزمايش بيشتری قرار خواهد گرفت.

XS
SM
MD
LG