لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ ایران ۲۱:۲۶

بانوی اول مکزيک خود را کانديدای انتخابات رياست جمهوری نخواهد کرد  - 2004-07-13


مارتا ساهاگون Marta Sahagun بانوی اول مکزيک اعلام کرد خود را کانديدای انتخابات رياست جمهوری مکزيک نخواهد کرد وبه حدس وگمانی که درمورد بلندپروازی های رياست جمهوری او وجود داشت، پايان داد.

خانم ساهاگون، اين نظرات را روزدوشنبه درجريان گفتگوبا خبرنگاران درمکزيکوسيتی ابرازداشت.

با اين حال خانم ساهاگون افزود مکزيک آماده است که رهبری يک زن را دراداره امورمملکتی بپذيرد.

اشارات اوليه درمورد اين که ممکن است خانم ساهاگون کوشش به عمل آورد درپايان دوره رياست جمهوری شوهرش ويسنته فاکس Vicente Fox رئيس جمهوری مکزيک درسال 2006 جای اورا بگيرد، بحث وجدلی را در مکزيک به دنبال آورده بود. آلفونسو دورازو Alfonso Durazo يک دستياربلندپايه رياست جمهوری مکزيک، هفته گذشته ازمقام خود استعفا کرد وازبلندپروازی های سياسی خانم ساهاگون زبان به شکايت گشود. دفتر رياست جمهوری مکزيک با صدوربيانيه ای اعلام کرد موافق نظرات آقای دورازو نيست.

آقای فاکس درسال 2000 برای يک دوره شش ساله به رياست جمهوری مکزيک انتخاب شد وطبق قانون اساسی، نمی تواند برای يک دوره ديگرخود را کانديدا کند.

m

XS
SM
MD
LG