لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۰:۴۷

تلاش وزیر نفت ايران برای جلب سرمایه های خارجی


تأسیسات نفتی حوزه پارس جنوبی
تأسیسات نفتی حوزه پارس جنوبی
بمنظور جلب سرمایه گذاریهای خارجی و داخلی وزیر نفت جدید ایران دستور بازنگری و بهبود قراردادهای نفتی را داده است.

عبدالمحمد دلپریش، مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، در گفتگو با خبرنگار شانا، سازمان خبری وابسته به روابط عمومی شرکت نفت، گفت که بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، دستور داده است تا در قرار دادهای نفتی بازنگری شود تا با اصلاح و بهبود ساختاری آنها بتوان سرمایه گذاریهای خارجی و داخلی را جذب کرد.

تهران از اوائل امسال شروع به ارائه قراردادهای مشارکت تولید جذاب تری به شرکتهای هندی کرده است، به امید آنکه این شرکتها بتوانند صنعت نفت پوسیده و قدیمی را بازسازی و روزآمد کنند.

آقای دلپریش گفت هم اکنون در این زمینه ﮔﺮوه ھﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.

دﻟﭙﺮﯾﺶ ﮔﻔﺖ بمنظور افزایش جذابیت قراردادهای نفتی، ﮔﺮوه ھﺎﯾﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی زﯾرﺑﻂ، از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ دھﻨﺪه ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و دعوت از شرکتهای معتبر نفتی ﻗﺮاردادھﺎی موجود را ﺑﺎزﻧﮕﺮی کرده، ﺗﺎ با اصلاح آنها زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ورود ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ و داخلی را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ تسهیل کنند.

دﻟﭙﺮﯾﺶ ﮔﻔﺖ: ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻗﺮاردادھﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻧﻮاع ﻗﺮاردادھﺎی دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ جدید کرد ﮐﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان گفت که در ﻗﺮاردادھﺎی ﺑﯿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ جدید رﯾﺴﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اھﺪاف ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻮﺻﯿﻒ دﻗﯿﻖ ﻣﺨﺰن به عهده ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﺳﺖ.

ﺑﯿﮋن زﻧﮕﻨﻪ، وزیر نفت ایران، پیشتر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺮاردادھﺎ ﺑﺎ ھﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﮔﻔته است: ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﮐﺘﺸﺎف، ﺗﻮﺳﻌﻪ و بهره برداری و اﯾﺠﺎد ﺟﺬاﺑﯿﺖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎدﯾﻦ از دﯾﮕﺮ ھﺪف ھﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻗﺮاردادھﺎی ﻧﻔﺖ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ما ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮاردادھﺎ ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ، وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯿﺪان ھﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ نوع قراردادها و امتیازات وابسته به آن متفاوت خواهد بود.

وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻮﻋﯽ از ﻗﺮاردادھﺎی ﺑﯿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی "ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﺎﻧﺘﺮﮐﺖ" در ﻧﻔﺖ ﮔﻔﺖ: ﻗﺮاردادھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﻓﻨﺎوری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ. از این رو ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﮐﺸﻮر جمهوری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻗﺮارداد ﺑﺴﺘﻪ در اﯾﺮان ھﻢ ﻗﺮارداد ﺑﺒﻨﺪد، زﯾﺮا ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
XS
SM
MD
LG