پخش زنده

آنتونی بوردین – بی تعارف
00:30:00
در نخستین بخش از مجموعه جدید «توقف بین راه»٬ آنتونی بوردین ما را به مونترآل در کانادا می برد و ضمن معرفی رستوران های این شهر ما را با وضعیت فرهنگی آن آشنا می کند.
۹ شب
00:30:00
خبر ۸
00:30:00