افشاگری پدر پویا بختیاری: مرا به زور به مراسم قاسم سلیمانی بردند؛ او مزدور نظام و عاشق خامنه‌ای، ضحاک زمان بود

03 تیر 1399