کارگران سیمان سپاهان در اعتراض به اجرایی نشدن افزایش حقوق اعتصاب کردند

31 فروردین 1400