افزایش خشونت خانگی در شهر هرات افغانستان در دوران قرنطینه خانگی ناشی از شیوع کرونا

29 تیر 1399