لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۷:۳۰

مطالبات عقب افتاده بانک ها به ۸۲ هزار میلیارد تومان رسید


معاون اول رئیس جمهوری ایران با بیان این که ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ و در ﻣﺮز ﻫﺸﺪار ﻗﺮار دارد گفت مطالبات عقب افتاده بانک ها به ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسحاق جهانگیری همچنین گفت ۵۷۵ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺪﻫﮑﺎر ﮐﻼن ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ که اﺳﺎﻣﯽ آنها ﺑﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ. البته دوﻟﺖ تلاش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ زمینه اﻓﺮاد ﻣﻘﺼﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ آن که ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

آقای جهانگیری در ادامه گفت «ﺑﻬﺎر راﻧﺖ ﺧﻮارﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ» و ادامه داد: ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ دارد تا ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﺬب ﮐﻨﺪ، ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ده ﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر از ﭘﻮل ﻧﻔﺖ آن در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺴﺪود شده و امکان استفاده از آنها نیست.

غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور در گفتگو با ایسنا دریافت فهرست اسامی بدهکاران بانکی ارسال شده توسط بانک مرکزی را تایید کرد و گفت این فهرست به دادگستری استان ارجاع شده و رسیدگی خواهد شد، اما افراد دارای معوقات بانکی سه دسته هستند و باید طبق دسته ‌بندی‌ های موجود تفکیک شوند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه توضیح داد یک دسته کسانی هستند که بر اساس قانون و مقررات تسهیلات بانکی گرفته اند و در جایی که باید استفاده کرده اند، که این فاقد مشکل است؛ دسته دوم کسانی هستند که بطور قانونی تسهیلات دریافت کرده اند اما در جایی که باید هزینه کنند، هزینه نکرده‌اند و دسته سوم کسانی هستند که تسهیلات را برخلاف قوانین و مقررات از بانک دریافت کرده اند که در این شرایط، بانک و مشتری هر دو متخلف محسوب می‌شوند.

روز یکشنبه ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس در نامه ای از حسن روحانی رییس جمهوری ایران خواسته بودند نسبت به معرفی و اعلام اسامی بدهکاران کلان بانکی اقدام کند.
XS
SM
MD
LG