لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۰:۵۷

زوليک: ثبات اقتصاد کلان در کشورهای خاورميانه و شمال آفريقا قابل توجه نبوده است


زوليک: ثبات اقتصاد کلان در کشورهای خاورميانه و شمال آفريقا قابل توجه نبوده است
زوليک: ثبات اقتصاد کلان در کشورهای خاورميانه و شمال آفريقا قابل توجه نبوده است

صندوق بين الملللی پول و بانک جهانی بر ضرورت همکاری ميان اقتصادهای جهان تاکيد کردند و افزودند که سيستم مالی جهان نسبت به ضربه های احتمالی آينده آسيب پذير است.

به رغم آنکه اقتصاد جهان بدترين صدمه ها را به دنبال رکود شديد اقتصادی اخير متحمل شده است تحليلگران اقتصادی برآنند که اين اقتصاد هنوز ضربه پذير و شکننده است.

مدير کل صندوق بين المللی پول روز جمعه دراين خصوص چنين گفت : «البته اقتصاد جهان اکنون ترميم و قوی تر شده اما هرکسی می تواند دريابد که اين ترميمی نيست که ما درپی آن هستيم.»

يکی از مشکلات عمده ای که صندوق بين المللی پول در مورد اقتصاد امروز جهان به آن اشاره می کند آن است که کشورهای پيشرفته رشد اقتصادی آهسته و کشورهای درحال توسعه آهنگ رشد اقتصادی سريعی يافته اند و اين امر از معضلاتی است که طبعا عدم توازن شديدی را ايجاد می کند . با وجود تخمين رشد چهار ونيم درصد اقتصاد جهان، صندوق یين المللی پول می گويد اين رشد با کارآفرينی همراه نبوده است و نمونه آن هم کشورهايی چون تونس و مصر است.

رابرت زوليک، رييس بانک جهانی ميگويد: «يکی از درسهايی که ما از وضعيت خاورميانه و شمال آفريقا آموختيم اين است که به رغم آنکه برخی نرخهای رشدی که در اقتصاد کشورهای جهان ديده ايم نسبتا خوب بوده است ثبات اقتصاد کلان در اين کشورها قابل توجه نبوده است.»

وی می افزايد افزايش سی و شش درصدی بهای غذا از سال گذشته تا کنون سبب شده تا چهل و چهار ميليون تن زير خط فقر به سر برند و هشدار ميدهد که افزايش ده درصدی ديگری در بهای غذا ده ميليون تن ديگر را به فقر مطلق خواهد کشاند.

بانک جهانی با انتشار گزارشی تازه در روز پنجشنبه بيست و پنج فروردين بی ثباتی را در بهای غذا منعکس کرده است.

اين همه در حالی مطرح می شود که وزرای اقتصاد کشورهای گوناگون جهان برای نشست سالانه بانک جهانی و صندوق جهانی پول گرد می آيند تا با شرکت در اين نشست به عمده ترين معضلات اقتصاد امروز دنيا بپردازند.

مقام های ارشد اقتصادی جهان، برای ديدارهای مربوط به صندوق بين المللی پول و بانک جهانی در شهر واشنگتن با هم ملاقات می کنند. در اين ديدار قرار است نرخ تورم، گرسنگی، ميزان وام های ملی، بی ثباتی قيمت نفت و وقايع اخير ژاپن، بررسی شوند.

پيشاپيش اين نشست دو روزه، صندوق بين المللی پول اعلام کرد که ممکن است اقتصاد جهانی امسال رشد ۴ مميز۴ درصدی داشته باشد، اما هشدار داد که بالا رفتن قيمت نفت و تورم در اقتصادهای نوپا ممکن است به رشد آنها لطمه بزند.

کارشناسان نيز هشدار داده اند که چنانچه رشد اقتصادی در کشورهای نوپا سريع اتفاق بيفتد، می تواند به بروز مشکلات اقتصادی منجر می شود. رهبران گروه ۲۰ اکنون در شهر واشنگتن هستند تا برای مشکلات اقتصادی راهکاری پيدا کنند. اما توافق بر سر اينکه چه بايد کرد، هنوز صورت نگرفته است.

صندوق یين المللی پول: رشد اقتصادی جهان با کارآفرينی همراه نبوده است و نمونه آن هم کشورهايی چون تونس و مصر است

ميل آرسگا

صندوق بين الملللی پول و بانک جهانی بر ضرورت همکاری ميان اقتصادهای جهان تاکيد کردند و افزودند که سيستم مالی جهان نسبت به ضربه های احتمالی آينده آسيب پذير است.

به رغم آنکه اقتصاد جهان بدترين صدمه ها را به دنبال رکود شديد اقتصادی اخير متحمل شده است تحليلگران اقتصادی برآنند که اين اقتصاد هنوز ضربه پذير و شکننده است.

مدير کل صندوق بين المللی پول روز جمعه دراين خصوص چنين گفت : «البته اقتصاد جهان اکنون ترميم و قوی تر شده اما هرکسی می تواند دريابد که اين ترميمی نيست که ما درپی آن هستيم.»

يکی از مشکلات عمده ای که صندوق بين المللی پول در مورد اقتصاد امروز جهان به آن اشاره می کند آن است که کشورهای پيشرفته رشد اقتصادی آهسته و کشورهای درحال توسعه آهنگ رشد اقتصادی سريعی يافته اند و اين امر از معضلاتی است که طبعا عدم توازن شديدی را ايجاد می کند .

با وجود تخمين رشد چهار ونيم درصد اقتصاد جهان، صندوق یين المللی پول می گويد اين رشد با کارآفرينی همراه نبوده است و نمونه آن هم کشورهايی چون تونس و مصر است.

رابرت زوليک، رييس بانک جهانی ميگويد: «يکی از درسهايی که ما از وضعيت خاورميانه و شمال آفريقا آموختيم اين است که به رغم آنکه برخی نرخهای رشدی که در اقتصاد کشورهای جهان ديده ايم نسبتا خوب بوده است ثبات اقتصاد کلان در اين کشورها قابل توجه نبوده است.»

وی می افزايد افزايش سی و شش درصدی بهای غذا از سال گذشته تا کنون سبب شده تا چهل و چهار ميليون تن زير خط فقر به سر برند و هشدار ميدهد که افزايش ده درصدی ديگری در بهای غذا ده ميليون تن ديگر را به فقر مطلق خواهد کشاند.

بانک جهانی با انتشار گزارشی تازه در روز پنجشنبه بيست و پنج فروردين بی ثباتی را در بهای غذا منعکس کرده است.

اين همه در حالی مطرح می شود که وزرای اقتصاد کشورهای گوناگون جهان برای نشست سالانه بانک جهانی و صندوق جهانی پول گرد می آيند تا با شرکت در اين نشست به عمده ترين معضلات اقتصاد امروز دنيا بپردازند.

مقام های ارشد اقتصادی جهان، برای ديدارهای مربوط به صندوق بين المللی پول و بانک جهانی در شهر واشنگتن با هم ملاقات می کنند. در اين ديدار قرار است نرخ تورم، گرسنگی، ميزان وام های ملی، بی ثباتی قيمت نفت و وقايع اخير ژاپن، بررسی شوند.

پيشاپيش اين نشست دو روزه، صندوق بين المللی پول اعلام کرد که ممکن است اقتصاد جهانی امسال رشد ۴ مميز۴ درصدی داشته باشد، اما هشدار

صندوق یين المللی پول: رشد اقتصادی جهان با کارآفرينی همراه نبوده است و نمونه آن هم کشورهايی چون تونس و مصر است

ميل آرسگا

صندوق بين الملللی پول و بانک جهانی بر ضرورت همکاری ميان اقتصادهای جهان تاکيد کردند و افزودند که سيستم مالی جهان نسبت به ضربه های احتمالی آينده آسيب پذير است.

به رغم آنکه اقتصاد جهان بدترين صدمه ها را به دنبال رکود شديد اقتصادی اخير متحمل شده است تحليلگران اقتصادی برآنند که اين اقتصاد هنوز ضربه پذير و شکننده است.

مدير کل صندوق بين المللی پول روز جمعه دراين خصوص چنين گفت : «البته اقتصاد جهان اکنون ترميم و قوی تر شده اما هرکسی می تواند دريابد که اين ترميمی نيست که ما درپی آن هستيم.»

يکی از مشکلات عمده ای که صندوق بين المللی پول در مورد اقتصاد امروز جهان به آن اشاره می کند آن است که کشورهای پيشرفته رشد اقتصادی آهسته و کشورهای درحال توسعه آهنگ رشد اقتصادی سريعی يافته اند و اين امر از معضلاتی است که طبعا عدم توازن شديدی را ايجاد می کند . با وجود تخمين رشد چهار ونيم درصد اقتصاد جهان، صندوق یين المللی پول می گويد اين رشد با کارآفرينی همراه نبوده است و نمونه آن هم کشورهايی چون تونس و مصر است.

رابرت زوليک، رييس بانک جهانی ميگويد: «يکی از درسهايی که ما از وضعيت خاورميانه و شمال آفريقا آموختيم اين است که به رغم آنکه برخی نرخهای رشدی که در اقتصاد کشورهای جهان ديده ايم نسبتا خوب بوده است ثبات اقتصاد کلان در اين کشورها قابل توجه نبوده است.»

وی می افزايد افزايش سی و شش درصدی بهای غذا از سال گذشته تا کنون سبب شده تا چهل و چهار ميليون تن زير خط فقر به سر برند و هشدار ميدهد که افزايش ده درصدی ديگری در بهای غذا ده ميليون تن ديگر را به فقر مطلق خواهد کشاند.

بانک جهانی با انتشار گزارشی تازه در روز پنجشنبه بيست و پنج فروردين بی ثباتی را در بهای غذا منعکس کرده است.

اين همه در حالی مطرح می شود که وزرای اقتصاد کشورهای گوناگون جهان برای نشست سالانه بانک جهانی و صندوق جهانی پول گرد می آيند تا با شرکت در اين نشست به عمده ترين معضلات اقتصاد امروز دنيا بپردازند.

مقام های ارشد اقتصادی جهان، برای ديدارهای مربوط به صندوق بين المللی پول و بانک جهانی در شهر واشنگتن با هم ملاقات می کنند. در اين ديدار قرار است نرخ تورم، گرسنگی، ميزان وام های ملی، بی ثباتی قيمت نفت و وقايع اخير ژاپن، بررسی شوند.

پيشاپيش اين نشست دو روزه، صندوق بين المللی پول اعلام کرد که ممکن است اقتصاد جهانی امسال رشد ۴ مميز۴ درصدی داشته باشد، اما هشدار داد که بالا رفتن قيمت نفت و تورم در اقتصادهای نوپا ممکن است به رشد آنها لطمه بزند.

کارشناسان نيز هشدار داده اند که چنانچه رشد اقتصادی در کشورهای نوپا سريع اتفاق بيفتد، می تواند به بروز مشکلات اقتصادی منجر می شود. رهبران گروه ۲۰ اکنون در شهر واشنگتن هستند تا برای مشکلات اقتصادی راهکاری پيدا کنند. اما توافق بر سر اينکه چه بايد کرد، هنوز صورت نگرفته است.

داد که بالا رفتن قيمت نفت و تورم در اقتصادهای نوپا ممکن است به رشد آنها لطمه بزند.

کارشناسان نيز هشدار داده اند که چنانچه رشد اقتصادی در کشورهای نوپا سريع اتفاق بيفتد، می تواند به بروز مشکلات اقتصادی منجر می شود. رهبران گروه ۲۰ اکنون در شهر واشنگتن هستند تا برای مشکلات اقتصادی راهکاری پيدا کنند. اما توافق بر سر اينکه چه بايد کرد، هنوز صورت نگرفته است.

XS
SM
MD
LG