لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ ایران ۰۶:۰۰

قطع رابطه ميان احمد چلبی و دولت موقت ائتلاف  - 2004-05-21


احمد چلبی عضوشورای حکومت انتقالی عراق می گويد به دنبال حمله پليس عراق وسربازان آمريکائی به خانه او، ديگر رابطه سابق اوبا دولت موقت ائتلاف وجود خارجی ندارد. آقای چلبی می گويد ماموران پليس روزپنجشنبه اورا ازخواب بيدارکردند وبا اسلحه وارد منزل اوشدند واسنادی را بيرون کشيدند وضبط کردند.

وزارت دفاع آمريکا اين هفته کمک مالی واشنگتن به حزب کنگره ملی عراق را که سال ها ادامه داشت قطع کرد، با اين حال احمد چلبی رهبرحزب کنگره ملی عراق زمانی فرد مورد علاقه مقامات متنفذ وزارت دفاع بود. مقامات دولت موقت ائتلاف می گويند مقامات عراقی خود دست به تحقيقات درباره آقای چلبی زدند وخواستارصدورقرار برای بازرسی خانه ودفترکاراوشدند. شورای حکومت انتقالی عراق برای بررسی موضوع حمله به منزل آقای چلبی، خواستارتشکيل جلسه فوق العاده ای در روزجمعه، امروز، شده است.

احمد چلبی سياستمدار وبازرگان بحث انگيزعراقی درماه آوريل سال گذشته پس ازبيش از۴۰ سال تبعيد به عراق بازگشت. نيروهای آمريکا، احمد چلبی رهبرکنگره ملی عراق را به اتفاق چند صد نفرازهواداران وی درجنوب عراق مستقرکردند. آقای چلبی درآن وقت به عنوان يک رئيس بالقوه دولت بعد ازجنگ عراق تلقی می شد، اما وی ازآن زمان تاکنون نتوانسته است حمايت گسترده عراقی ها را کسب کند.

آمريکا درماه ژوئيه سال گذشته آقای چلبی را به عضويت شورای حکومتی ۲۵ نفره عراق منصوب داشت. اين پستی است که هنوزهم آقای چلبی عهده دارآن است. آقای چلبی که يک تحصيل کرده آمريکا است وديرزمانی متحد آمريکا تلقی می شد، به دنبال نخستين جنگ خليج فارس کوشش هائی برای سازمان دادن مخالفان عراق درشمال اين کشور به عمل آورد. کنگره ملی آقای چلبی نيزدرجريان تهاجم سال گذشته به عراق، خبرها واطلاعات مخفيانه ای دراختيار واشنگتن گذارد. اکنون معلوم می شود که برخی ازاين اطلاعات صحيح نبوده است.

آقای چلبی يک مقام مورد نظروزارت دفاع آمريکا بود ودولت آمريکا ميليون ها دلاردراختيارکنگره ملی اوگذارده بود وازآقای چلبی حمايت سياسی می کرد. مقامات آمريکا پيشتردراين هفته اظهار داشتند کمک ماهانه ۳۴۰ هزاردلاری آمريکا را به اين گروه قطع کرده اند.

آقای چلبی همچنين مخالفانی درواشنگتن داشته است، ازجمله برخی ازمقامات وزارت امورخارجه وسازمان سی آی ای آمريکا مخالف اوبوده اند. منتقدان آقای چلبی می گويند که وی فرد غيرقابل اعتمادی است و به محکوميت غيابی آقای چلبی دراردن به خاطرتقلب بانکی وهمچنين عدم موفقيت درفراهم آوردن اطلاعاتی که منجربه کشف سلاح های کشتارجمعی درعراق شود، اشاره می کنند.

K

XS
SM
MD
LG