لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۲۲:۲۰

افزايش فقر در جهان - 2002-06-19


بنا به يک گزارش جديد سازمان ملل متحد، بدون کمک های اقتصادی کشورهای ثروتمند جهان، فقر درکشورهايی که کمترين توسعه را داشته اند به گونه چشمگيری افزايش خواهد يافت. گزارش سال ۲۰۰۲ اُنکتاد، کنفرانس تجارت وتوسعه سازمان ملل متحد درباره کشورهای کمتر توسعه يافته جهان که روزسه شنبه منتشرشد پيش بينی کرده است اگر روند اقتصادی جاری همچنان ادامه ياب ، تا سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۱۱۳ ميليون تن از مردم جهان به کسانی اضافه خواهند شد که هم اکنون درزير بدترين خط فقر به سرمی برند. در گزارش انکتاد، بد ترين خط فقر شرايطی توصيف شده است که مردم طی آن با مبلغی کمتراز يک دلار در روز امرار معاش می کنند. مقام های انکتاد می گويند افزايش واقعی مصرف خصوصی موجب می شود ازتعداد جمعيت زيرخط فقرکاسته شود. چون چنان افزايشی درمصرف خصوصی اقتضا می کند کمک های خارجی بيشتری ازکشورهای توسعه يافته به کشورهای فقير ارائه شود. به گفته مقام های سازمان ملل، طرح افزايش مبادلات بازرگانی به تنهايی موجب کاهش فقر نخواهد شد. به طوری که درگزارش آمده است، فقر به ويژه کشورهای کمترتوسعه يافته آفريقا را فلج کرده است. ازميان ۴۹ کشور کمتر توسعه يافته جهان ۳۴ کشورآن درآفريقا واقع شده اند. کارشناسان سازمان ملل می گويند درحالی که آفريقا در دام يک فقربين المللی افتاده است، فقر درآسيا تا حدودی به علت افزايش توسعه ، ظرف ۲۵ سال گذشته به تدريج کاهش يافته است. کارشناسان همچنين می گويند کشورهای کمتر توسعه يافته به طورکلی به هدف هزاره جديد درمورد کاهش نيمی ازفقرجهان تا سال ۲۰۱۵ نخواهند رسيد. پيش ازانتشاراين گزارش، ميزان فقردرجهان ، به ويژه درآفريقا کم تر از حدواقعی برآورد شده بود. مطالعات قبلی مبتنی برنظرسنجی ها وپرسشنامه هايی بود که درآمد خانواده ها را براساس نمونه گيری از مردم برآورد کرده بود، اما گزارشی که روزسه شنبه انتشاريافت، برمبنای آمار سرانه ملی تنظيم شده است.

XS
SM
MD
LG