لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۹:۰۵

بوش: پيش ازهرتغييری درسياست های آمريکا در عراق، به حرفهای همه توجه خواهيم کرد


پرزيدنت بوش گفت پيش ازاعلام هرگونه تغييری درسياست آمريکا در عراق، توصيه های منابع مختلف را مورد توجه و رسيدگی قرارخواهد داد.

پرزيدنت بوش اين نظر را روزدوشنبه دروزارت امورخارجه آمريکا ودرپايان گفتگوهای خود با ديک چينی معاون رئيس جمهوری، کاندوليزا رايس وزيرامورخارجه وسايرمقامات آمريکا ابرازداشت. اين گفتگوها به دنبال انتشارگزارش فراحزبی گروه مطالعات عراق و ۷۹ توصيه مندرج دراين گزارش درباره عراق صورت می گيرد. خروج اکثر واحدهای رزمی آمريکا ازعراق تا اوايل سال ۲۰۰۸، ازجمله توصيه های اين گروه است.

پرزيدنت بوش گفت پيش ازاتخاذ هرگونه تصميمی درباره تغييرسياست های مربوط به عراق، به مشورت های خود با مقامات نظامی وساير مقامات ادامه خواهد داد. پرزيدنت بوش متعاقبا درکاخ سفيد با کارشناسان غيردولتی، ازجمله سه تن از ژنرال های بازنشسته آمريکا، ديدارکرد. پرزيدنت بوش گفته است که توصيه های گروه مطالعات عراق را جدی تلقی خواهد کرد.

برخی ازدمکرات های اپوزيسيون فشارآورده اند که پرزيدنت بوش بسياری ازتوصيه های اين گروه را بپذيرد.

XS
SM
MD
LG