لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۲:۱۱

افزايش تنش ميان اسرائيل و حماس پس از پرتاب راکت به سوی يک شهر اسرائيلی


برای نخستين بار راکتی را که فلسطينيان شليک کرده بودند، درمرکزشهرساحلی اشکلون درجنوب اسرائيل فرود آمد وبه يک مدرسه اصابت کرد، اما تلفاتی به بارنياورد.

شاخه مسلح حماس مسئوليت اين حمله را که روزسه شنبه روی داد، برعهده گرفت.

راکت هائی که سابقا به اشلکون شليک می شد، به حاشيه جنوبی شهراصابت می کرد

اهود اولمرت نخست وزيراسرائيل اين حمله راکتی را گسترش عمده ای درعمليات تروريستی فلسطينيان عليه اسرائيل توصيف کرد. آقای اولمرت گفت اين حمله پيامدهای شديدی به دنبال خواهد داشت و به حماس هشدارداد نخستين گروهی خواهد که پيامدها را احساس خواهد کرد.

امير پرتز Amir Peretz وزيردفاع اسرائيل درپاسخ به اين حمله، به نيروهای اسرائيل دستورداد دامنه عمليات خود را درنوارغزه برای آزاد ساختن يک سرباز اسيراسرائيلی افزايش دهند.

نخست وزيراسرائيل قبلا نيزتهديد کرده بود عليه کليه کسانی که به کشورمتبوع اوحمله کنند، به زور متوسل خواهد شد.

XS
SM
MD
LG