لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳ ایران ۰۲:۳۶

رامسفلد: تهاجم به افغانستان وعراق قدرت ارتش آمريکا را نشان داد


دانلد رامسفلد وزيردفاع آمريکا با مفاد دوگزارش که روزچهارشنبه منتشرشدند ودرآن ها آمده است که ارتش آمريکا درعمليات خود درعراق و افغانستان بيش ازحد توان وارد عمليات جنگی شده است، به معارضه برخاست.

آقای رامسفلد درجريان توضيحات روزچهارشنبه خود دروزارت دفاع آمريکا گفت نيروهای آمريکا ازيکديگرنگسيخته اند وبلکه کمال لياقت را ازخود نشان داده اند وبيش ازپيش درجنگ آزموده شده اند. آقای رامسفلد گفت تهاجم به افغانستان و عراق، قدرت ارتش آمريکا را نشان داد.

وزيردفاع آمريکا به دوگزارشی که جداگانه منتشرشده اند، واکنش نشان می داد. يکی ازاين دوگزارش ازسوی يک کارشناس خارج ازارتش که وزارت دفاع اورا عهده داراين بررسی کرده بود، منتشرشده است. اين کارشناس درگزارش خود نسبت به خطرهای مربوط به تزلزل روحيه نيروهای آمريکا وکاهش حمايت عمومی ازجنگ درعراق هشدارداده است.

گزارش ديگرازسوی ويليام پری وزيرپيشين دفاع آمريکا دردوران زمامداری پرزيدنت بيل کلينتون رئيس جمهوری دمکرات آمريکا منتشرشده است. دراين گزارش آمده است نيروهای زمينی آمريکا به صورتی نامتناسب با شمارآن ها وبيش ازحد توان به ميدان های جنگ اعزام شده اند وبا توجه به وضعيت فعلی، دشنان بالقوه ممکن است وسوسه شوند که به چالش با آمريکا برخيزند. گزارش نسبت به آثارديرپائی که ممکن است برنيروهای آمريکا درصورت برطرف نشدن فشارهای کنونی وارد آيد، هشدارداده است.

XS
SM
MD
LG