برنامه‌های قبلی
VOA Connect
00:30:00
چهارشنبه, 10/10/1399 - 18:30

VOA Connect

VOA Connect
00:30:00
چهارشنبه, 09/12/1399 - 18:30

VOA Connect 245

VOA Connect
00:30:00
چهارشنبه, 09/05/1399 - 18:30

VOA Connect 244

در باره برنامه

این برنامه پیوند بین خبرهای مردمی از اقصی نقاط ایالات متحده و جهان را بازگو می کند.