برنامه‌های قبلی
VOA Connect
00:30:00
چهارشنبه, 03/05/1400 - 18:30

VOA Connect ۲۷۲

VOA Connect
00:30:00
چهارشنبه, 02/29/1400 - 18:30

VOA Connect ۲۷۱

VOA Connect
00:30:00
چهارشنبه, 02/22/1400 - 18:30

VOA Connect ۲۷۰

در باره برنامه

این برنامه پیوند بین خبرهای مردمی از اقصی نقاط ایالات متحده و جهان را بازگو می کند.