The first alcoholic drinks are poured for customers: two pints of cider at the Shakespeare's Head pub, which will be reopening…
یک میکده در شهر لندن برای بازگشایی بعد از ۴ ماه قرنطینه آماده می‌شود

بریتانیا، روز دوشنبه با دستور بازگشایی کشور، امکان زندگی عادی را پس از گذشت ۴ ماه قرنطینه برای ۶۵ میلیون نفر از شهروندان خود فراهم کرد.

طبق این دستور، بریتانیایی ها بار دیگر می توانند با رعایت برخی احتیاط ها، در گروه های کمتر از سی نفره، دور هم جمع شوند، به میکده، رستوران و سینما بروند، و از همه مهمتر یکدیگر را در آغوش بکشند.

در چهار ماه گذشته، دولت بریتانیا برای مهار بحران همه‌گیری کرونا، سخت گیرانه‌ترین مقررات رفت و آمد در زمان صلح را بر مردم اعمال کرده بود، و پلیس بارها ناچار به مداخله و برهم زدن مهمانی ها و گردهمایی های مذهبی و غیره شده بود.

به نظر می رسد، به دست آوردن آزادی های اجتماعی، و اجازه مجدد سفرهای بین المللی برای مردم بسیار هیجان انگیز است.