توافق تاريخى صلح ميان اسرائیل و امارات متحده عربى

 

آخرین گزارش‌ها