مرگ بیشتر بر اثر کرونا در بین کشورهایی که میانگین چاقی در آنها بالا است

16 اسفند 1399