هشدار مقام برنامه جهانی غذا: جنگ، تغییرات اقلیمی، و ویروس کرونا امنیت غذایی افغانستان را تهدید می‌کند

10 آذر 1399