کمک آمریکا و دیگر کشورها به لبنان در پی انفجار بیروت و بحران حاصل از آن

18 مرداد 1399