روی آوردن یک گروه متشکل از بانوان سالمند به فضای مجازی برای حفظ ارتباط‌شان در دوران کرونا

25 اردیبهشت 1400