دیدگاه واشنگتن - تحریم‌ خطوط کشتیرانی و مقامات جمهوری اسلامی به خاطر کشتن مردم ایران

29 خرداد 1399