بخشی از مصاحبه اختصاصی| شاهزاده رضا پهلوی: یک پیمان کوروش میان اسرائیل و ایران، به سبک پیمان ابراهیم، پس از جمهوری اسلامی قطعا شدنی است

28 فروردین 1400