دیدگاه واشنگتن - ده سالگی جنگ داخلی در سوریه؛ آمریکا: به دنبال راه‌حل سیاسی برای صلح هستیم

19 فروردین 1400