گفتگو با نماینده پیشین افغانستان در سنتکام درباره میزان آمادگی نیروهای این کشور بعد از خروج آمریکا

11 اردیبهشت 1400