مورگان اورتگاس: شرکت‌های مشروع برای تجارت با آمریکا از تحریم ایران تبعیت خواهند کرد

01 مهر 1399