یکی از امضا‌کنندگان نامه به پرزیدنت بایدن از داخل ایران: باید از شرایط وخیم امروز ایران گذر کرد

14 بهمن 1399