توزیع ماسک رایگان توسط شهروند آمریکایی در سفر به آفریقای جنوبی

10 تیر 1399