نهمین سالگرد حمله به سفارت و مرکز فرهنگی بریتانیا در تهران؛ نگاهی به آن رویداد و پیامدهای آن

10 آذر 1399