خانواده قربانیان پرواز۷۵۲ می‌گویند: این یکی از صدها جنایت ۴ دهه است نه می‌بخشیم؛ نه فراموش می‌کنیم

28 خرداد 1400