مهندسان ناسا می‌گویند مریخ‌نورد استقامت به خوبی از پس ماموریت خود برآمده است

18 اسفند 1399