فروپاشی اقتصادی لبنان، کشوری که زمانی الگوی پیشرفت در خاورمیانه بود

19 مرداد 1399