گودبرداری مجاور یک‌ بنا، موجب فروریختن یک ساختمان در صالح آباد تهران شد

15 مرداد 1399