تصاویر دیگری از تخریب خانه‌های ساکنان یک روستا در نزدیکی اهواز توسط بنیاد مستضعفان

10 شهریور 1399