نخست وزیر هند تحت فشار برای قرنطینه و تعطیلی سراسری همزمان با بالابودن آمار کرونا

21 اردیبهشت 1400