با گرتا ون ساسترن – خروج از افغانستان

06 اردیبهشت 1400