خرید ۹۰۰ میلیون دز واکسن فایزر توسط اتحادیه اروپا؛ تأیید سینوفارم از سوی سازمان بهداشت جهانی

19 اردیبهشت 1400