اتحادیه اروپا از ارمنستان و آذربایجان خواست تا راه حل سیاسی برای حل مناقشه ناگورنو- قره باغ شد

18 مهر 1399