بخشی از برنامه شطرنج – شیرین عبادی: روسای جمهوری قبل از انتخابات وعده می‌دهند و در پایان دوره می گویند: ما که کاره‌ای نبودیم

02 خرداد 1400