بخشی از برنامه شطرنج – مهران بختیار: چین و ایران، دو دولت مافیایی هستند که تفاهمنامه ربع قرنی امضا می‌کنند

25 فروردین 1400