بخشی از برنامه شطرنج –هما سرشار: مهمترین وظیفه امروز زنان برای مبارزه، بار آوردن فرزندانی آزاده است

17 اسفند 1399