بخشی از برنامه شطرنج–ناصر کرمی: محیط زیست در ایران به صورت اجتناب ناپذیری مسئله‌ای سیاسی است

28 دی 1399