بخشی از برنامه شطرنج–حسن اعتمادی: ماهیت تمامی فرماندهان سپاه یکیست و تمامی دست پرورده رهبری هستند

18 آذر 1399