بخشی از برنامه شطرنج–مجید محمدی: جمهوری اسلامی قدرت درون زایی خود را در ۴۰ سال گذشته از دست داده است

14 آذر 1399