معرفی برنامه| شطرنج - روزبه فراهانی پور: کسی مخالف تقویت قدرت دفاعی ایران نیست به شرط آنکه یک دولت قانونمند و ملی بر سر کار باشد

24 مرداد 1399