کانادا: ایران حق ندارد برای جانباختگان شلیک به هواپیمای مسافربری غرامت تعیین کند

20 دی 1399