لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۴:۰۸

ماجرای ترحم چوپان لرستانی بر پلنگ تیز دندان


چوپان لرستانی که یک سوم گله اش را در حمله پلنگ از دست داده بود، از دریافت چک خسارت از سازمان حفاظت محیط زیست خودداری کرد. او از دولت خواست با این پول یک پاسگاه محیط بانی برای حفاظت از حیات وحش بسازد.

نوروز حیدری 6 ماه پیش در حالیکه گله اش را طعمه پلنگ گرسنه دیده بود، به دلیل علاقه اش به حیات وحش، از شلیک به این پلنگ خودداری کرده و موضوع را به اداره محیط زیست لرستان اطلاع داده بود. این اداره تایید کرد که به نوروز حیدری به دلیل تلف شدن 44 راس بز گله اش خسارت بدهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چوپان جوان لرستانی دیروز هفتم اردیبهشت ماه در اداره محیط زیست استان لرستان حاضر شد اما از دریافت چک 11 میلیون تومانی خسارت گله اش خودداری کرد. او از مسئولان خواست تا اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ را صرف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺣﺪاث ﭘﺎﺳﮕﺎه ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ھﺸﺘﺎدپهلو کنند.

نوروز حیدری در توضیح این خواسته اش گفت: در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻤﻨﺪرﻟﺮﺳﺘﺎﻧﯽ، ﻣﺎھﯽﮐﻮر، ﭘﻠﻨﮓ و ﮐﺎراﮐﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﭘﺎﺳﮕﺎه ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻧﯽ وجود ندارد و اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ به خوبی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ: ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺎزده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ ﻧﻮروز ﺣﯿﺪری را ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺑﻪ اداره ﮐﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻟﺮﺳﺘﺎن اﺑﻼغ ﮐﺮد.

به گفته ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎزﮔﯿﺮ روز گذشته درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﭼﮏ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﻮروز ﺣﯿﺪری اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ هیچ ﺧﺴﺎرﺗﯽ از دوﻟﺖ نمیخواهد و خواسته اش این است که برای حفظ طبیعت زادگاهش، یک پاسگاه محیط بانی در منطقه هشتادپهلو ساخته شود.

ھﺸﺘﺎدپهلو ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﮑﺮ و دارای ﺗﻨﻮع ﮔﯿﺎھﯽ و ﺟﺎﻧﻮری ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮی اﺳﺖ به همین دلیل ﯾﮑﯽ از ذﺧﺎﯾﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.

مدیر حفاظت محیط زیست استان لرستان گفت: ﻧﻮروز ﺣﯿﺪری ﻧﻤﺎد ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﻋﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ و ﺑﯽ رﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺎﺳﮕﺎه اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻧﯽ ﻧﻮروز ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺧﻮاهد ﺷﺪ.
XS
SM
MD
LG