لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۵:۱۰

جان کری و سیاست خارجی آمریکا


جان کری وزیرامور خارجه جدید آمریکا، که اخیرا مراسم تحلیف بجای آورد، درنخستین روزکارخود درسخنانی درجمع کارمندان وزارت امورخارجه به نقل ازهری ترومن رییس جمهوری سابق آمریکا گفت شالوده سیاست خارجی ایالات متحده درحقانیت وعدالت ریشه دارد.اوگفت :
**** ما باید سعی کنیم صلح را درجهان برقرارسازیم، جهانی که درآن مناقشه وقتل فراوان است. گزینه هایی وجود دارد. ما باید مردم را ازفقر بیرون بکشیم، بیماری ها را درمان کنیم، به مردم با پای بندی به حقوق بشر قدرت دهیم. باید با کسانی که صدایی ندارند حرف بزنیم. باید درباره توانا ساختن مردم ازطریق ایده آل های خود سخن بگوئیم، وامید می رود آنها بتوانند ازراه چنین ایده آل هایی زندگی خود را تغییر دهند.
جان کری، درجلسه تایید اوبه عنوان وزیرامور خارجه، شرح داد که چگونه چنین ایده آلهایی برسیاست خارجی آمریکا تاثیرمی گذارد.او به کمیته سنا گفت کارملت درخارج نباید تحت الشعاع نقش ضد تروریسم که آمریکا اززمان حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 ناچارشده است بازی کند قرارگیرد، و یادآور شد:
" سیاست خارجی آمریکا همچنین با امنیت غذایی وامنیت انرژی، کمک های انسانی، مبارزه با بیماری ها و کوشش برای توسعه تعریف می شود، و باید چنین باشد."
جان کری گفت جهان امروزازآنچه تاکنون تجربه کرده ایم پیچیده تراست:
ازظهورچین، تا بیداری بهارعربی، مقوله های درهم تنیده اقتصادی، بهداشتی، زیست محیطی و جمعیتی ، گسترش تسلیحات اتمی، فقر، بیماری های فراگیر، آوارگان، مناقشه جاری در افغانستان، تمام مردم وادیانی که با درخواست های نوگرایی کلنجار می روند، وشتاب فزاینده نوآوری های فناوری، حمله می کنند و قدرت را ازکشورها و ملت ها به افراد انتقال می دهند.
محیط کارچند جانبه دیپلماسی را رو به روزمهمترمی سازد. جان کری به سناتورها گفت " زمان براستی زمان رهبری آمریکا است. و کاراین رهبری درحدی بزرگ به دست زنان و مردان وزارت امورخارجه امریکا می افتد. ما باید با ایده آل های ملت خود زندگی کنیم. و درانجام آن، فکر می کنم می توانیم کشورمان را نیرومند ترسازیم وجهان را آرامتر وصلح آمیز ترکنیم."جان کری وزیرامور خارجه جدید آمریکا، که اخیرا مراسم تحلیف بجای آورد، درنخستین روز کارخود درسخنانی درجمع کارمندان وزارت امورخارجه به نقل ازهری ترومن رییس جمهوری سابق آمریکا گفت شالوده سیاست خارجی ایالات متحده درحقانیت و عدالت ریشه دارد.و افزود:
" ما باید سعی کنیم صلح را درجهان برقرارسازیم، جهانی که درآن مناقشه وقتل فراوان است. گزینه هایی وجود دارد. ما باید مردم را ازفقر بیرون بکشیم، بیماری ها را درمان کنیم، به مردم با پای بندی به حقوق بشر قدرت دهیم. باید با کسانی که صدایی ندارند حرف بزنیم. باید درباره توانا ساختن مردم ازطریق ایده آل های خود سخن بگوئیم، وامید می رود آنها بتوانند ازراه چنین ایده آل هایی زندگی خود را تغییر دهند."
جان کری، درجلسه تایید اوبه عنوان وزیرامور خارجه، شرح داد که چگونه چنین ایده آلهایی برسیاست خارجی آمریکا تاثیرمی گذارد.او به کمیته سنا گفت کارملت درخارج نباید تحت الشعاع نقش ضد تروریسم که آمریکا اززمان حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 ناچارشده است بازی کند قرارگیرد: سیاست خارجی آمریکا همچنین با امنیت غذایی وامنیت انرژی، کمک های انسانی، مبارزه با بیماری ها و کوشش برای توسعه تعریف می شود، و باید چنین باشد.
جان کری گفت جهان امروزازآنچه تاکنون تجربه کرده ایم پیچیده تراست: ازظهورچین، تا بیداری بهارعربی، مقوله های درهم تنیده اقتصادی، بهداشتی، زیست محیطی و جمعیتی ، گسترش تسلیحات اتمی، فقر، بیماری های فراگیر، آوارگان، مناقشه جاری درافغانستان، تمام مردم وادیانی که با درخواست های نوگرایی کلنجار می روند، وشتاب فزاینده نوآوری های فناوری، حمله می کنند و قدرت را ازکشورها و ملت ها به افراد انتقال می دهند.
محیط کارچند جانبه دیپلماسی را رو به روزمهمترمی سازد. جان کری به سناتورها گفت "زمان براستی زمان رهبری آمریکا است. و کاراین رهبری درحدی بزرگ به دست زنان و مردان وزارت امورخارجه امریکا می افتد.ما باید با ایده آل های ملت خود زندگی کنیم. و درانجام آن، فکر می کنم می توانیم کشورمان را نیرومند ترسازیم وجهان را آرامتر وصلح آمیز ترکنیم."
XS
SM
MD
LG