لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳ ایران ۲۳:۰۵

تهران و ۴ استان، گرفتار بحران کم آبی


عکس آرشیو از زاینده رود اصفهان
عکس آرشیو از زاینده رود اصفهان
وزﯾﺮ ﻧﯿﺮوی ایران وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎرشها در چهار اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن، تهران، ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی، آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ را ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ: ﻣﯿﺰان آب در ﺳﺪھﺎی تهران ۳۴ درصد کمتر از سال گذشته است.

ﺣﻤﯿﺪ ﭼﯿﺖ ﭼﯿﺎن اﻣﺮوز هفتم اردیبهشت ماه در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک همکاریهای اﻗﺘﺼﺎدی و اﻧﺮژی ﺑﺎ وزﯾﺮﻓﺪراﺳﯿﻮن اﻧﺮژی ﮔﻔﺖ: از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری آﺑﯽ ﮐﻪ از اول مهر ﻣﺎه آغاز شده، ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻣﯿﺰان بارشهای ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ۷ درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ سالهای ﮔﺬﺷﺘﻪ و ۴ درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎل بوده اﺳﺖ.

وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ بارشها در ﮐﺸﻮر هم ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ، ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: در ۷ اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر بارشها ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺰان بارشها ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.

به گفته او در ﺳﻤﻨﺎن، تهران، ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺎھﺶ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ حدود ۳۵ ﺗﺎ ۴۰ درﺻﺪ رﺳﯿﺪه و در 5 ﺳﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه آب تهران ﻣﯿﺰان آب ﻣﻮﺟﻮد، 34 درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
XS
SM
MD
LG